Strona używa plików cookies w celach wymienionych w polityce prywatności.
Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej.
Rozumiem

REGULAMIN PROMOCJI „Tylko teraz 15% taniej” oraz „100 zł za każde wydane 1000 zł”

wrz 4, 2018

REGULAMIN PROMOCJI „Tylko teraz 15% taniej” oraz „100 zł za każde wydane 1000 zł”

 

W związku z planowaną akcją promocyjną „Tylko teraz 15% taniej” oraz „100 zł za każde wydane 1000 zł”,  wprowadza się następujący regulamin promocji , zwany dalej „Regulaminem”:

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 

 1.       Akcja promocyjna „Tylko teraz 15% taniej” oraz „100 zł za każde wydane 1000 zł” skierowana jest do klientów detalicznych, za których uważa się osoby fizyczne dokonujące czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.       Akcja promocyjna organizowana jest przez  Studio Król Sp. z o.o. i obowiązuje w Salonach naszej firmy w Tychach oraz Bielsku Białej.       
 3.       Niniejszy regulamin będzie dostępny dla wszystkich klientów w Salonach  firmowych Studio Król Sp. z o.o., przez co rozumie się okoliczność, iż zarówno zakup jak i montaż zakupionych produktów musi odbyć się na terenie województw Śląskiego.

 

§ 2 Czas trwania promocji

 

 1.       Akcja promocyjna obowiązuje w terminie od 04 września 2018 do 14 października 2018 roku. Przy czym czas realizacji bonów (termin ważności bonów) obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019.
 2.       Organizator akcji zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania promocji po uprzednim powiadomieniu.
 3.       Informacja o ewentualnej zmianie okresu trwania promocji zostanie wprowadzona stosownie do treści § 2 pkt. 1.

 

§ 3  Szczegóły oferty promocyjnej

 

 1.       Z zastrzeżeniem ust. 2 Uczestnikami w Akcji (dalej: "Uczestnik" lub "Nabywca") mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2.       Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
 3.       Klienci, którzy w okresie trwania Promocji „Tylko teraz 15% taniej” zakupią szafę w systemie Lazuryt otrzymają jednorazowo rabat w wysokości 15% wartości frontu przesuwanego. Kotwa rabatu będzie odliczana od całkowitego kosztu zabudowy zaprojektowanej w autorskim programie komputerowym firmy Komandor  - "Designer".
 4.       Klienci, którzy w okresie trwania Promocji „100 zł za każde wydane 1000 zł” zakupią lub złożą zamówienie na Towary dostępne w salonach Komandor jednorazowo o wartości co najmniej 1000 zł brutto uprawnieni będą do otrzymania bonu o wartości 100 zł za każde wydane 1000 zł. Bony te będą mogły zostać wykorzystane przy kolejnych zakupach w salonie w którym został dokonany pierwszy zakup.

Bony będą przyznawane zgodnie z poniższym przykładem

 •          jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 0 zł do 999,99 zł– brak prawa do otrzymania bonu
 •          jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 999,99 zł do 1999,99 zł – 1 bon o wartości 100 zł
 •          jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 2000 zł do 2999,99 zł – 2 bony o wartości 100 zł
 •          jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 3000 zł do 3999,99 zł – 3 bony o wartości 100zł
 •          jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 4000 zł do 4999,99 zł – 4 bony o wartości 100 zł
 •          jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 5000 zł do 5999,99 zł – 5 bonów o wartości 100 zł
 •          jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 6000 zł do 6999,99 zł – 6 bonów o wartości 100 zł
 •          jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 7000 zł do 7999,99 zł – 7 bonów o wartości 100zł
 •          jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 8000 zł wzwyż – 8 bonów o wartości 100zł

 

Maksymalna ilość bonów możliwych do otrzymania przy jednorazowym zakupie to 8 bonów.

 

 1.       Akcją objęte są wyłącznie produkty i zabudowy zaprojektowane w autorskim programie komputerowym firmy Komandor  - "Designer".
 2.       Bon będzie miał pokrycie jedynie w salonie w którym został on wydany w terminie określonym w treści bonu.
 3.       Za moment nabycia/zakupu uważa się podpisanie zamówienia gotówkowego  na produkty firmy Komandor, o których mowa w pkt. 1.
 4.       Za „jednorazowy zakup” uprawniający do otrzymania rabatu należy rozumieć zakup lub zamówienie Towarów dokonane w jednym dniu i objętych jednym dokumentem sprzedaży.
 5.       W przypadku zamówienia produktów innych niż wymienione w punkcie 3. Klientowi nie przysługuje uprawnienie do skorzystania z rabatu.
 6.   Akcja obowiązuje tylko przy zakupie w systemie gotówkowym.
 7.   Udział w Akcji „Tylko teraz 15% taniej” oraz „100 zł za każde wydane 1000 zł” wyłącza możliwość skorzystania z zakupu w oferowanym u Organizatora systemie zakupów ratalnych, a także nie łączy się z innymi akcjami lub promocjami obowiązującymi u Organizatora w okresie obowiązywania niniejszej akcji.
 8.   Akcją promocyjną nie są objęte produkty zamówione przez klientów w okresie poprzedzającym akcję promocyjną „Tylko teraz 15% taniej” oraz „100 zł za każde wydane 1000 zł
 9.   Uczestnik traci prawo do korzystania z Akcji, jeżeli spełniony będzie choćby jeden z poniższych warunków:

1)      nie dopełni któregokolwiek z warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie;

2)      dokona montażu produktów zakupionych w ramach Akcji z pominięciem ekipy montażowej Organizatora,

3)      dokona zakupu produktów zakupionych w ramach Akcji poza terytorium województwa śląskiego lub małopolskiego.

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji jest Studio Król Sp. z o.o. ul. Barona 30, Tychy 43-100
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji Akcji. Podanie danych osobowych w celu realizacji Akcji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych osobowych wskazany w formularzu zgłoszeniowym oraz następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie, prostowanie i usuwanie.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 


§ 5 Postanowienia końcowe

 

 1.       Organizator w ramach Akcji zapewnia bezpłatne doradztwo, aranżację, pomiar, wykonanie projektu oraz wycenę materiałów, które nie stanowi wiążącego zobowiązania do udziału w Akcji.
 2.       Podpisanie zamówienia na warunkach promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3.       Wszystkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia promocji proszę zgłaszać
  pod adresem STUDIO KRÓL SP. Z O. O., tel. (032) 788 18 00 lub
  e-mail: biuro@koamdndor,tychy.plw terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia Akcji.  Reklamacje złożone po upływie 14 dni od daty zakończenia Akcji nie będą rozpatrywane.
 4.       Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
 5.       Uczestnicy, których dane osobowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji, albo inne dane) uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
 6.       W wypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 7.       Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 8.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w Regulaminie Akcji wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 9.       We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 
 10.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 04 września 2018 r.